1. Postanowienia ogólne
 2. Konkurs „Letnie momenty z So Food” („Konkurs„) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez [Stoczek Natura Sp zoo] z siedzibą w [Stoczek Łukowski], ul..Dwernickiego 5, akta rejestrowe, której prowadzi Sąd Rejonowy z siedzibą w Stoczek Łukowski Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [0000050439, REGON: [711584640], NIP: [8251727212] („Organizator”)
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook So Food pod adresem: https://www.facebook.com/sofoodpl („Profil”).
 5. Konkurs jest organizowany na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”), który został opublikowany na Profilu.

 

 1. Możliwi uczestnicy Konkursu
 2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie na następujących zasadach:
  1. osoby, które ukończyły 13 lat, mogą przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego;
  2. osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą samodzielnie przystąpić do udziału w Konkursie – w ich imieniu zgłoszenia konkursowe mogą składać wyłącznie ich opiekunowie prawni.

(każda z powyższych osób zwana jest „Uczestnikiem”).

 1. Uczestnik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  2. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagród, o który mowa w lit. H poniżę i ją w pełni akceptuje;
  3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  4. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko i adres do wysyłki) do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  5. jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku uczestników poniżej 13 roku życia) posiada takie konto.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału (być Uczestnikiem) następujące osoby:
  1. pracownicy Organizatora;
  2. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

 

 1. Czas trwania Konkursu
 2. Konkurs jest prowadzony w okresie od dnia 25.06.2024 r.] (od momentu opublikowania postu konkursowego na Profilu w serwisie Facebook) do dnia 02.07.2024 r. do godziny 23:59 CET („Czas trwania Konkursu„).

 

 1. Komisja Konkursowa
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa„). Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu w żadnym trybie.

 

 1. Nagrody
 2. W Konkursie przewidzianych jest 5 nagród („Nagrody”):
  1. 3 dania So Food oraz [gadżet firmowy: szklana butelka na wodę;

Wartość poszczególnych przyznawanych Nagród nie przekroczy kwoty 60 PLN (słownie: sześćdziesięciu złotych).

 1. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości Nagród w gotówce.
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
 3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród pocieszenia i nagród specjalnych.

 

 1. Przebieg konkursu
 2. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie:
  1. w celu wzięcia udział w Konkursie, Uczestnik powinien w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku odpowiedzieć na pytanie „Opisz w komentarzu swój ulubiony letni moment z produktem So Food”, przy czym każdy Uczestnik może wyłącznie raz złożyć komentarz konkursowy, a kolejne zamieszczone komentarze nie będą brane pod uwagę Komisję Konkursową,
  2. Uczestnik umieszczając swój komentarz dzieli się swoimi wspomnieniami, historiami i kreatywnymi pomysłami na spędzanie lata z So Food.
  3. Po dniu 02.07., Komisja Konkursowa oceni oraz wybierze Uczestników, którym zostaną przyznane Nagrody („Laureaci”).
  4. Nagrody trafi do 5 osób, które najlepiej uchwycą letni klimat i wykorzystanie produktów So Food.
 3. Organizatorowi nie będą przysługiwały żadne prawo autorskie do napisanych przez Uczestników postów w ramach Konkursu.

 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 08.07.2024 r. godzina 19:00 na Profilu.

 

 1. Odbiór Nagród
 2. O przyznaniu Nagród Laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. Laureat zobowiązany będzie potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał.
 3. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych teleadresowych i numeru telefonu niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego laureata Organizator będzie czekać 7 dni od momentu wysłania mu wiadomości, o której mowa w pkt. 1 powyżej.
 4. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony Laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę, a dany Laureat nie ma żadnych roszczeń wobec Organizatora dotyczących Nagrody.
 5. Nieodebranie przekazanej Nagrody do 30.07.2024 r. oznacza wygaśnięcie prawa do przyznanej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 6. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, pocztą, bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Laureata.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i do wydania nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom (nie dłużej niż do [07.07] 2024 r.).
 6. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
 7. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 3. Wszelkie zastrzeżenia, bądź reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Konkursowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
  2. niedoręczenie/przekazanie Laureatom Nagród spowodowane niepodaniem przez Laureata danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
  3. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, portalu Facebook, a także za działania osób trzecich mające na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania serwisu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
 6. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej oraz drogą e-mailową, po przesłaniu przez Uczestnika na adres: marketing@makarony.pl prośby o wysłanie Regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 11. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 12. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.).
 13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia Konkursu poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie Profilu.
 15. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora. Za wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator.
 16. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, i przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.