Finansowanie kapitału obrotowego w spółce Stoczek Natura Sp. z o.o.

 Okres realizacji projektu: 1 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r.

 Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

 Planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

 Wartość projektu: 124 333,62PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 124 333,62PLN

Projekt „Finansowanie kapitału obrotowego w spółce Stoczek Natura Sp. z o.o.” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-06-0149/20-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.