Regulamin konkursu „Letnie momenty z So Food” organizowanego na Facebooku na profilu marki So Food

Postanowienia ogólne Konkurs „Letnie momenty z So Food" („Konkurs") jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez [Stoczek Natura Sp zoo] z siedzibą w [Stoczek Łukowski], ul..Dwernickiego 5, akta rejestrowe, której prowadzi Sąd Rejonowy z siedzibą w Stoczek Łukowski Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [0000050439, REGON: [711584640], NIP: [8251727212] („Organizator”) Fundatorem nagrody jest Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook So Food pod adresem: https://www.facebook.com/sofoodpl („Profil”). Konkurs jest organizowany na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”), który został opublikowany na Profilu.   Możliwi uczestnicy Konkursu W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie na następujących zasadach: osoby, które ukończyły 13 lat, mogą przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego; osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą samodzielnie przystąpić do udziału w Konkursie - w ich imieniu zgłoszenia konkursowe mogą składać wyłącznie ich opiekunowie prawni. (każda z powyższych [...]