Przygotowanie do wdrożenia MBI przez firmę Stoczek Natura

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pt. „Przygotowanie do wdrożenia MBI przez firmę Stoczek Natura Sp. z o.o. w celu wzmocnienia jej aktywności międzynarodowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia  Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności Stoczek Natura Sp. z  o.o. na rynkach międzynarodowych dzięki skorzystaniu z usług doradczych w zakresie wsparcia w dostosowaniu oferty do potrzeb rynku docelowego oraz pozyskania partnerów biznesowych i udział w targach.

Planowanym efektem projektu jest pozyskanie partnerów z rynku niemieckiego, co przełoży się na dywersyfikację struktury przychodów oraz zwiększenie przychodów ogółem poprzez uzyskanie przychodów ze sprzedaży eksportowej.

wartość projektu: 463.095,00 zł

wkład EFRR: 320.025,00  zł  (poziom dofinansowania 85%)