Rozeznanie rynku dotyczące  zakupu funkcjonalności do systemu ERP

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu funkcjonalności do systemu ERP – modułu związanego z rozliczeniem produkcji usługowej w związku z realizacją projektu pt. Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O .w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014 – 2020.

Zamawiający – Stoczek Natura sp. z o.o.– planuje zakup funkcjonalności systemu ERP związanego z rozliczeniem produkcji usługowej kompatybilnego z obecnie obowiązującym systemem (Asseco Softlab ERP), którego opis podano w załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy Państwa do przesłania kalkulacji ceny na wykonanie modułu związanego z rozliczeniem produkcji usługowej. W przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać: ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku nr 2 „Formularz ofertowy”.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium łącznej ceny netto za licencje i wdrożenie.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie modułu.

Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.

Termin wykonania usługi do 10.02.2020 r.

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 22 stycznia 2020 r. w jednej z następujących form:

– w formie elektronicznej na adres mailowy: alicja.mosiej@srp.pl,

– pocztą na adres: STOCZEK NATURA SP. Z O.O., ul. Dwernickiego 5, 21-450 Stoczek Łukowski,

– osobiście w siedzibie firmy: STOCZEK NATURA SP. Z O.O.ul. Dwernickiego 5, 21-450 Stoczek Łukowski.

https://stoczek.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/Zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-13.01.20-1.pdf
https://stoczek.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/Zalacznik-nr-2-Formularz-ofertowy-13.01.20-2.pdf