WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO z dnia 26.07.2018 r.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Spółka Stoczek Natura Sp. z o.o. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09 sierpnia 2018r., wpłynęły 2 oferty.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Internacjonalizacja Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-023), ul. Chopina 41 lok. 2, NIP: 7123304505

2) Export Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-204), ul. Traktorowa 126/402, NIP: 6751488985

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy do realizacji zamówienia wybrano firmę: Export Group Sp. z o.o.

Dziękujemy za złożoną ofertę